SI 1996 VARSITY ROWERS

TEAM LAST NAME FIRST NAME GRAD YEAR

V Bartucci Nicholas 1998
V Bowers Gerald 1997
V Brereton Peter 1997
V Brookhart Aaron 1997
V Caril Michael 1996
V Carr Michael 1997
V Cleary James 1996
V Connor Jackie 1997
V Craig James 1996
V Crisel Michael 1998
V Emancipator Douglas 1996
V Fegen Andrew 1997
V Figueroa David 1997
V Gauntner Micah 1997
V Heyka Benjamin 1998
V Heyka Nathaniel 1997
V Hill Daniel 1997
V Hrach Michael 1997
V Keating Brendan 1998
V Larion Brad 1997
V Matteo Donald 1997
V McElroy Alex 1998
V Monroe Brian 1999
V O'Grady Tom 1998
V Pawlowski Brian 1996
V Piasecki Joseph 1998
V Previts Matthew 1997
V Rozakis William 1997
V Saccany Joseph 1997
V Sofka Richard 1997
V Spitzer Robert 1998
V Steadman James 1998
V Steadman Jon 1996
V Stegmoyer Matthew 1996
V Sulhan David 1997
V Sulhan Michael 1998
V Sullivan Sean 1996
V Tobin Michael 1997
V Vecchio Paul 1996
V Zdolshek Garrett 1998
V Zych Nicholas 1998