SI 1997 VARSITY ROWERS

TEAM LAST NAME FIRST NAME GRAD YEAR

V Bartucci Nicholas 1998
V Bowers Gerald 1997
V Brereton Peter 1997
V Brookhart Aaron 1997
V Brumleve Christopher 1999
V Carr Michael 1997
V Cleary Michael 1999
V Connor Jackie 1997
V Fegen Andrew 1997
V Figueroa David 1997
V Figueroa Richard 2001
V Gauntner Micah 1997
V Greenberg Aaron 1999
V Gustashaw Max 1999
V Heyka Benjamin 1998
V Heyka Nathaniel 1997
V Hill Daniel 1997
V Hrach Michael 1997
V Isabella Damien 1998
V Keating Brendan 1998
V Lambert Terry 1999
V Larion Brad 1997
V McElroy Alex 1998
V Molnar Bryan 1998
V Monroe Brian 1999
V Petryshyn Michael 1999
V Previts Matthew 1997
V Rozakis William 1997
V Sofka Richard 1997
V Spitzer Robert 1998
V Steadman James 1998
V Steigerwald Tom 1999
V Tobin Michael 1997
V Waldeck John 1998
V Zdolshek Garrett 1998
V Zych Nicholas 1998