SI 2000 VARSITY ROWERS

TEAM LAST NAME FIRST NAME GRAD YEAR

V Aquilina Joe 2001
V Barbour Charles 2001
V Baxendale Aaron 2000
V Bolek David 2001
V Brzytwa Philip 2002
V Culley Daniel 2002
V Dyczkiewycz Michael 2001
V Eucker Edward 2001
V Gantner George 2002
V Gantner Matthew 2000
V Gorse Joseph 2000
V Hasan Chasen 2002
V Heyka Joshua 2000
V Horning Nathaniel 2002
V Horvath Michael 2000
V Hurst Christopher 2000
V Hurst Ross 2002
V Kondzer Joseph 2000
V Krakovsky Michael 2000
V Kubiak Gerald 2002
V Lane Gary 2000
V Laughlin Mark 2002
V Laughlin Michael 2000
V Lebid Dimitri 2002
V Leopold Scott 2000
V Little Joseph 2000
V Love Brian 2000
V Marcovy Aaron 2001
V McAllester David 2002
V McGivney Michael 2000
V Noel Jonathan 2001
V Pawlowski Jon 2001
V Petkovic Nicholas 2001
V Roach Joshua 2000
V Rodgers Fred 2002
V Ronda Shawn 2002
V Ruflin Justin 2000
V Sabolik Brian 2000
V Schlosser Bret 2002
V Schlosser Kyle 2001
V Sledz Patrick 2001
V Smith Nathaniel 2001
V Steigerwald Matthew 2002
V Szablewski Ryan 2000
V Tamas Michael 2002
V Terbrack Robert 2000
V Teske Robert 2000
V Thomson Phillip 2000
V Tucker Michael 2000
V Vary Michael 2001
V Walker Thomas 2002
V Werner David 2002