SI 2001 VARSITY ROWERS

TEAM LAST NAME FIRST NAME GRAD YEAR

V Aquilina Joe 2001
V Barbour Charles 2001
V Bolek David 2001
V Bramante Joseph 2003
V Brzytwa Philip 2002
V Cassidy John 2003
V Conroy Timothy 2003
V Culley Daniel 2002
V Dyczkiewycz Michael 2001
V Eucker Edward 2001
V Gantner George 2002
V Geis Matthew 2003
V Hasan Chasen 2002
V Johnston Gregory 2003
V Knuff James 2003
V Kubiak Gerald 2002
V Kulka Anthony 2002
V Laughlin Mark 2002
V Lebid Dimitri 2002
V Marcovy Aaron 2001
V Mazanec Brian 2001
V McAllester David 2002
V McGowan Neil 2003
V Monaco Nicholas 2003
V Mooney Patrick 2003
V Noel Jonathan 2001
V Paradise Jason 2002
V Paulett John 2003
V Pawlowski Jon 2001
V Petkovic Nicholas 2001
V Rodgers Fred 2002
V Ronda Shawn 2002
V Sledz Patrick 2001
V Smith Nathaniel 2001
V Steigerwald Matthew 2002
V Szablewski Michael 2003
V Tamas Michael 2002
V Vary Michael 2001
V Werner David 2002