SI 2004 VARSITY ROWERS

TEAM LAST NAME FIRST NAME GRAD YEAR

V Baranowski Chris 2005
V Bobst Matthew 2006
V Bramante Jimmy 2005
V Bushak Nick 2006
V Campbell John 2004
V Carpenter Mark 2004
V Collins Kevin 2006
V Cruz Fred 2006
V D'Atri Andrew 2004
V Drotar Luke 2005
V Fath Michael 2005
V Fortunato Dominic 2006
V Gallagher John 2006
V Gorny Dan 2006
V Gulley Clifford 2004
V Harrison Peyton 2005
V Hipp Adam 2004
V Horvath Andrew 2004
V Hurley Pat 2005
V Hurley Sean 2004
V James Nolan 2004
V Jaworski Dean 2006
V Libertin Mike 2006
V March Joe 2005
V McCabe Andy 2005
V McGivney Jimmy 2005
V Michael Jimmy 2005
V Mokris Keith 2004
V Moldovanyi Stephen 2006
V Morgan Dan 2006
V Morsch Alex 2005
V Movens Brad 2005
V Novotny Daniel 2006
V Paulett Tom 2005
V Petty Arcie 2004
V Robins Luke 2006
V Ross Robert 2006
V Rossi David 2004
V Schuster Nathan 2006
V Vitou Alex 2006
V Werner Mike 2004
V Willner Marc 2006
V Wither Michael 2006
V Wykoff Jimmy 2006
V Zawislan Jon 2006
V Zdankiewicz Robbie 2006